مطالعه و بررسی نسل کشی ایرانیان در صده معاصر

گزارشات و مقالات

"دبلیو، ام.جی.اولسون "محقق و مورخ آمریکایی

تاریخ روابط دیپلماتیک ایران و انگلیس در طول سال های جنگ جهانی اول

تلگراف از تبریز

صحنه مستقیم جنگ میان قوای متخاصم به ویژه روسیه و عثمانی شد، آذربایجان بود.

ادیسون ئی ساوثرد کنسول آمریکا

کرمانشاه صحنه رقابت روس، انگلیس و آلمان شد

گزارش از بار فروش در شمال

صادرات مواد غذایی به روسیه

شیخ مرتضی مجتهد محلاتی

اوج فلاکت مردم در ایالت فارس شیراز

نامه ئی. ای. داگلاس

قحطی در خراسان نتیجه ورود نیروهای خارجی به آنجا بوده است

محمدقلی مجد تاریخ نگار و نویسنده

قحطی که از حمله مغول در قرن سیزدهم میلادی نیز بسیار فراتر رفت

تورج اتابکی گردآورنده .میروشنکف نویسنده

در ارتباط با خسارات و ویرانی های ایران در جنگ جهانی اول

فرانسیس وایت دبیر سفارت آمریکا از بغداد

گزارش وایت از سفر به ایران و وضعیت اسفبار